As Badalhocas
0
MASHYNYKOV
2
MASHYNYKOV
2
zoic
0
MASHYNYKOV
2
RDE
0
EGN.Red
2
Louva-a-deus em chamas (LADEC)
0
EGN.Red
0
RDE
2
RDE
2
Os Bananas
1
MASHYNYKOV
1
CavemanSquad
2
CavemanSquad
2
FTW.Toxic
0
FTW.Toxic
2
K4F
0
CavemanSquad
2
FROM THE ASHES
0
FROM THE ASHES
2
xarocas
1
FROM THE ASHES
2
uP.Void
0
uP.Void
2
Backstabd
0
CavemanSquad
1
MASHYNYKOV
2
MASHYNYKOV
2
uP.Void
0
FROM THE ASHES
7
EGN.Red
16
EGN.Red
V
xarocas
D
Backstabd
0
xarocas
1
EGN.Red
1
K4F
0
As Badalhocas
0
K4F
1
EGN.Red
12
uP.Void
16
RDE
0
uP.Void
2
uP.Void
1
Os Bananas
0
Os Bananas
16
Louva-a-deus em chamas (LADEC)
4
uP.Void
16
FTW.Toxic
13
FTW.Toxic
1
zoic
0