The Rising
Rainbow Six Siege by The Esports Club
-
Timezone: Asia/Kolkata
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 6
Final
 
 
 
 
 
Semi 1
 
 
 
 
 
M 4.1
 
 
 
 
 
M 3.1
 
 
 
 
 
M 2.1
 
 
 
 
 
M 1.1
Seed 1
Seed 1
Seed 64
Seed 64
 
M 1.2
Seed 32
Seed 32
Seed 33
Seed 33
 
M 2.2
 
 
 
 
 
M 1.3
Seed 16
Seed 16
Seed 49
Seed 49
 
M 1.4
Seed 17
Seed 17
Seed 48
Seed 48
 
M 3.2
 
 
 
 
 
M 2.3
 
 
 
 
 
M 1.5
Seed 8
Seed 8
Seed 57
Seed 57
 
M 1.6
Seed 25
Seed 25
Seed 40
Seed 40
 
M 2.4
 
 
 
 
 
M 1.7
Seed 9
Seed 9
Seed 56
Seed 56
 
M 1.8
Seed 24
Seed 24
Seed 41
Seed 41
 
M 4.2
 
 
 
 
 
M 3.3
 
 
 
 
 
M 2.5
 
 
 
 
 
M 1.9
Seed 4
Seed 4
Seed 61
Seed 61
 
M 1.10
Seed 29
Seed 29
Seed 36
Seed 36
 
M 2.6
 
 
 
 
 
M 1.11
Seed 13
Seed 13
Seed 52
Seed 52
 
M 1.12
Seed 20
Seed 20
Seed 45
Seed 45
 
M 3.4
 
 
 
 
 
M 2.7
 
 
 
 
 
M 1.13
Seed 5
Seed 5
Seed 60
Seed 60
 
M 1.14
Seed 28
Seed 28
Seed 37
Seed 37
 
M 2.8
 
 
 
 
 
M 1.15
Seed 12
Seed 12
Seed 53
Seed 53
 
M 1.16
Seed 21
Seed 21
Seed 44
Seed 44
 
Semi 2
 
 
 
 
 
M 4.3
 
 
 
 
 
M 3.5
 
 
 
 
 
M 2.9
 
 
 
 
 
M 1.17
Seed 2
Seed 2
Seed 63
Seed 63
 
M 1.18
Seed 31
Seed 31
Seed 34
Seed 34
 
M 2.10
 
 
 
 
 
M 1.19
Seed 15
Seed 15
Seed 50
Seed 50
 
M 1.20
Seed 18
Seed 18
Seed 47
Seed 47
 
M 3.6
 
 
 
 
 
M 2.11
 
 
 
 
 
M 1.21
Seed 7
Seed 7
Seed 58
Seed 58
 
M 1.22
Seed 26
Seed 26
Seed 39
Seed 39
 
M 2.12
 
 
 
 
 
M 1.23
Seed 10
Seed 10
Seed 55
Seed 55
 
M 1.24
Seed 23
Seed 23
Seed 42
Seed 42
 
M 4.4
 
 
 
 
 
M 3.7
 
 
 
 
 
M 2.13
 
 
 
 
 
M 1.25
Seed 3
Seed 3
Seed 62
Seed 62
 
M 1.26
Seed 30
Seed 30
Seed 35
Seed 35
 
M 2.14
 
 
 
 
 
M 1.27
Seed 14
Seed 14
Seed 51
Seed 51
 
M 1.28
Seed 19
Seed 19
Seed 46
Seed 46
 
M 3.8
 
 
 
 
 
M 2.15
 
 
 
 
 
M 1.29
Seed 6
Seed 6
Seed 59
Seed 59
 
M 1.30
Seed 27
Seed 27
Seed 38
Seed 38
 
M 2.16
 
 
 
 
 
M 1.31
Seed 11
Seed 11
Seed 54
Seed 54
 
M 1.32
Seed 22
Seed 22
Seed 43
Seed 43
 
3rd place
Loser of Semi 2
Loser of Semi 2
Loser of Semi 1
Loser of Semi 1