World Championship 2016
Hearthstone by Blizzard
-
Timezone: America/Los Angeles
Winner
Latest results
Pavel
4
DrHippi
2
Cheonsu
2
DrHippi
4
Jasonzhou
2
Pavel
4
hotMEOWTH
0
DrHippi
4
Cheonsu
4
Cydonia
1
Amnesiac
3
Pavel
4