Nantes Garden Saison 6
Ultra Street Fighter IV
-
Timezone: Europe/Paris
Ligue A
Doudou
5
Baki
4
Osu
2
Varik
2
Astro
1
Antalolz
1
Ligue B
iZno
5
Dakaï
4
MasterGouki
3
Maxime Gunblow
2
Genshir0
1
Aether
0