Finale 2015 MFJV
Hearthstone
Timezone: Europe/Paris
Round 1
Round 1
M 1.1
Seed 1 (orks floflo)
orks floflo
3
Seed 4 (Tixuty)
Tixuty
2
M 1.2
Seed 2 (AmShagar)
AmShagar
1
Seed 3 (Tars)
Tars
3
M 2.1
  (orks floflo)
orks floflo
4
  (Tars)
Tars
0
3rd place
Loser of M 1.2 (AmShagar)
AmShagar
4
Loser of M 1.1 (Tixuty)
Tixuty
3