SEL Season 1 (CS:GO)
Counter-Strike: GO by SELBulgaria
-
Timezone: Europe/Sofia
The Jedis
0
DunerOtEmo
2
PGI
1
excelgains
1
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
0
HeadHunters
2
Dynamic Slayers
0
134 SU
2
Furious#
0
134 SU
2
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
0
excelgains
2
The Jedis
1
HeadHunters
1
Dynamic Slayers
0
PGI
2
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
0
gpchePEEK
2
Furious#
0
PGI
2
DunerOtEmo
1
134 SU
1
The Jedis
0
gpchePEEK
2
HeadHunters
0
excelgains
2
DunerOtEmo
0
PGI
2
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
2
Dynamic Slayers
0
The Jedis
1
134 SU
1
HeadHunters
2
Dynamic Slayers
0
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
2
Furious#
0
The Jedis
0
excelgains
2
gpchePEEK
2
Dynamic Slayers
0
134 SU
0
PGI
2
HeadHunters
2
Furious#
0
DunerOtEmo
2
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
0
Furious#
0
gpche YR
2
Night Dragons
0
gpchePEEK
2
Night Dragons
0
excelgains
2
The Jedis
0
gpche YR
2
The Jedis
0
PGI
2
excelgains
2
Dynamic Slayers
0
gpche YR
2
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
0
gpchePEEK
2
Furious#
0
HeadHunters
1
DunerOtEmo
1
HeadHunters
0
gpchePEEK
2
The Jedis
2
Dynamic Slayers
0
134 SU
2
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
0
excelgains
2
Furious#
0
gpchePEEK
2
DunerOtEmo
0
gpche YR
2
HeadHunters
0
PGI
2
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
0
excelgains
2
DunerOtEmo
0
gpche YR
1
PGI
1
Dynamic Slayers
0
DunerOtEmo
2
PGI
2
HeadHunters
0
134 SU
0
gpchePEEK
2
The Jedis
2
Furious#
0
Dynamic Slayers
0
gpche YR
2
PGI
0
gpchePEEK
2
The Jedis
2
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
0
134 SU
0
excelgains
2
gpche YR
2
Dynamic Slayers
0
DunerOtEmo
2
Furious#
0
gpchePEEK
2
PGI
0
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
0
The Jedis
2
gpche YR
1
excelgains
1
gpchePEEK
2
134 SU
0
Furious#
0
The Jedis
2
HeadHunters
0
134 SU
2
Furious#
2
Dynamic Slayers
0
gpche YR
0
gpchePEEK
2
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
0
PGI
2
134 SU
2
HeadHunters
0
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
0
134 SU
2
Dynamic Slayers
0
The Jedis
2
DunerOtEmo
0
gpchePEEK
2
DunerOtEmo
1
HeadHunters
1
PGI
2
The Jedis
0
excelgains
2
134 SU
0
HeadHunters
0
gpche YR
2
Furious#
0
gpchePEEK
2
PGI
2
134 SU
0
excelgains
2
The Jedis
0
excelgains
2
gpche YR
0
Furious#
0
HeadHunters
2
PGI
0
gpche YR
2
Dynamic Slayers
0
HeadHunters
2
excelgains
0
gpchePEEK
2
PGI
2
DunerOtEmo
0
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
0
gpche YR
2
gpchePEEK
2
The Jedis
0
HeadHunters
2
PGI
0
134 SU
2
The Jedis
0
DunerOtEmo
0
gpche YR
2
gpche YR
2
The Jedis
0
PGI
2
Furious#
0
Furious#
2
DunerOtEmo
0
gpchePEEK
2
HeadHunters
0
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
2
DunerOtEmo
0
DunerOtEmo
0
excelgains
2
Furious#
0
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
2
HeadHunters
2
The Jedis
0
gpche YR
2
134 SU
0
Furious#
0
excelgains
2
134 SU
2
DunerOtEmo
0
excelgains
2
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
0
gpchePEEK
2
π“’π“Ύπ“Ÿπ“ͺ
0
gpche YR
2
DunerOtEmo
0
134 SU
2
Furious#
0
excelgains
0
gpche YR
2
gpchePEEK
2
PGI
0
gpchePEEK
2
gpche YR
1