جام رمضان ۹۸ شهر مود
Fifa 19 by هیات فوتبال شهر مود
-
Timezone: Asia/Tehran
Round 1
Round 2
Round 3
Final
  (دهیاری طناک)
دهیاری طناک
  (نیروی انتظامی)
نیروی انتظامی
Semi 1
  (بانک ملت)
بانک ملت
L
  (دهیاری طناک)
دهیاری طناک
W
M 1.1
Seed 1 (جایگاه ولیعصر مود)
جایگاه ولیعصر مود
L
Seed 8 (بانک ملت)
بانک ملت
W
M 1.2
Seed 4 (دهیاری طناک)
دهیاری طناک
W
Seed 5 (متحدان کویر سربیشه)
متحدان کویر سربیشه
L
Semi 2
  (نیروی انتظامی)
نیروی انتظامی
W
  (سرزه)
سرزه
L
M 1.3
Seed 2 (نیروی انتظامی)
نیروی انتظامی
W
Seed 7 (دهیاری نوکند)
دهیاری نوکند
L
M 1.4
Seed 3 (بیت العباس مود)
بیت العباس مود
L
Seed 6 (سرزه)
سرزه
W
3rd place
Loser of Semi 2 (سرزه)
سرزه
Loser of Semi 1 (بانک ملت)
بانک ملت