Silver League Tournament
Dofus by Krosmoz Tournaments Arena
-
Timezone: Europe/Paris
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Final
  (Otoktone Verglaçant)
Otoktone Verglaçant
1
  (Praimfaya)
Praimfaya
0
Semi 1
  (PrayforChati)
PrayforChati
0
  (Otoktone Verglaçant)
Otoktone Verglaçant
1
M 2.1
  (Tactical)
Tactical
0
  (PrayforChati)
PrayforChati
1
M 1.1
Seed 1 (Tactical)
Tactical
1
Seed 16 (Echec et Mat)
Echec et Mat
0
M 1.2
Seed 8 (Khal Doggos)
Khal Doggos
0
Seed 9 (PrayforChati)
PrayforChati
1
M 2.2
  (LES GECHARS)
LES GECHARS
0
  (Otoktone Verglaçant)
Otoktone Verglaçant
1
M 1.3
Seed 4 (Seven)
Seven
0
Seed 13 (LES GECHARS)
LES GECHARS
1
M 1.4
Seed 5 (Otoktone Verglaçant)
Otoktone Verglaçant
1
Seed 12 (Les Pingouins)
Les Pingouins
0
Semi 2
  (Anima Gridheux)
Anima Gridheux
0
  (Praimfaya)
Praimfaya
1
M 2.3
  (Anima GIG)
Anima GIG
0
  (Anima Gridheux)
Anima Gridheux
1
M 1.5
Seed 2 (Anima GIG)
Anima GIG
1
Seed 15 (ACTE DE BARBARIE)
ACTE DE BARBARIE
0
M 1.6
Seed 7 (Anima Gridheux)
Anima Gridheux
1
Seed 10 (Clube das Winx)
Clube das Winx
0
M 2.4
  (Praimfaya)
Praimfaya
1
  (Adénosine triphosphate)
Adénosine triphosphate
0
M 1.7
Seed 3 (Praimfaya)
Praimfaya
1
Seed 14 (Celestia)
Celestia
0
M 1.8
Seed 6 (Out of Control)
Out of Control
0
Seed 11 (Adénosine triphosphate)
Adénosine triphosphate
1