Temporada 1 - WhatYouPlay LVA
Clash Royale by WhatYouPlay
-
Timezone: Europe/Andorra
SuperPidgeyXDXD
0
nobun
2
Mago Guapo X JR
0
Lo Charlio
2
Boxyrusso
1
ALGAME
1
XXAsier:)
1
javitus
1
sirkia
0
JK
2
zTigeeR7
2
xXNEXPERXx
0
Saso
2
ElTortas
0
SuperPidgeyXDXD
1
Lo Charlio
1
nobun
2
ALGAME
0
Mago Guapo X JR
2
javitus
0
XXAsier:)
0
JK
2
«⚡Dani777⚡»™
2
xXNEXPERXx
0
sirkia
2
ElTortas
0
zTigeeR7
2
Saso
0
«⚡Dani777⚡»™
2
King
0
Boxyrusso
0
King
2
SuperPidgeyXDXD
1
ALGAME
1
Lo Charlio
2
javitus
0
nobun
2
King
0
Mago Guapo X JR
0
JK
2
Boxyrusso
0
xXNEXPERXx
2
XXAsier:)
1
ElTortas
1
«⚡Dani777⚡»™
0
Saso
2
sirkia
0
zTigeeR7
2
SuperPidgeyXDXD
1
javitus
1
ALGAME
0
King
2
Lo Charlio
1
JK
1
nobun
0
xXNEXPERXx
2
Mago Guapo X JR
3
ElTortas
1
Boxyrusso
0
Saso
2
XXAsier:)
1
zTigeeR7
1
«⚡Dani777⚡»™
2
sirkia
0
SuperPidgeyXDXD
1
King
1
javitus
0
JK
2
ALGAME
0
xXNEXPERXx
2
Lo Charlio
2
ElTortas
0
nobun
0
Saso
2
Mago Guapo X JR
1
zTigeeR7
1
Boxyrusso
2
sirkia
0
XXAsier:)
1
«⚡Dani777⚡»™
1
SuperPidgeyXDXD
0
JK
2
King
0
xXNEXPERXx
2
javitus
0
ElTortas
2
ALGAME
1
Saso
1
Lo Charlio
0
zTigeeR7
2
nobun
0
sirkia
2
Mago Guapo X JR
0
«⚡Dani777⚡»™
2
Boxyrusso
0
XXAsier:)
2
SuperPidgeyXDXD
0
xXNEXPERXx
2
JK
2
ElTortas
0
King
2
Saso
0
javitus
0
zTigeeR7
2
ALGAME
0
sirkia
2
Lo Charlio
1
«⚡Dani777⚡»™
1
nobun
0
XXAsier:)
2
Mago Guapo X JR
2
Boxyrusso
0
SuperPidgeyXDXD
0
ElTortas
2
xXNEXPERXx
2
Saso
0
JK
1
zTigeeR7
1
King
1
sirkia
1
Lo Charlio
2
Boxyrusso
0
nobun
0
Mago Guapo X JR
2
javitus
0
«⚡Dani777⚡»™
2
ALGAME
1
XXAsier:)
1
SuperPidgeyXDXD
0
Saso
0
ElTortas
0
zTigeeR7
2
xXNEXPERXx
0
sirkia
2
JK
2
«⚡Dani777⚡»™
0
King
2
XXAsier:)
0
javitus
2
Boxyrusso
0
ALGAME
2
Mago Guapo X JR
0
Lo Charlio
2
nobun
0
JK
2
Boxyrusso
0
King
2
Mago Guapo X JR
0
javitus
2
nobun
0
ALGAME
0
Lo Charlio
2
SuperPidgeyXDXD
0
zTigeeR7
2
ElTortas
0
«⚡Dani777⚡»™
0
xXNEXPERXx
1
XXAsier:)
1
zTigeeR7
1
«⚡Dani777⚡»™
1
Saso
2
XXAsier:)
0
ElTortas
0
Boxyrusso
2
xXNEXPERXx
2
Mago Guapo X JR
0
JK
2
nobun
0
King
1
Lo Charlio
1
javitus
1
ALGAME
1
Saso
1
sirkia
1
SuperPidgeyXDXD
2
sirkia
0
SuperPidgeyXDXD
0
«⚡Dani777⚡»™
2
sirkia
2
XXAsier:)
0
zTigeeR7
2
Boxyrusso
0
Saso
1
Mago Guapo X JR
1
ElTortas
2
nobun
0
xXNEXPERXx
2
Lo Charlio
0
JK
2
ALGAME
0
King
2
javitus
0
SuperPidgeyXDXD
0
XXAsier:)
2
«⚡Dani777⚡»™
2
Boxyrusso
0
sirkia
2
Mago Guapo X JR
0
zTigeeR7
2
nobun
0
Saso
1
Lo Charlio
1
ElTortas
1
ALGAME
1
xXNEXPERXx
2
javitus
0
JK
1
King
1
SuperPidgeyXDXD
W
Boxyrusso
L
XXAsier:)
1
Mago Guapo X JR
1
«⚡Dani777⚡»™
2
nobun
0
zTigeeR7
2
ALGAME
0
Saso
2
javitus
0
ElTortas
0
King
2
xXNEXPERXx
0
JK
2
SuperPidgeyXDXD
L
Mago Guapo X JR
W
XXAsier:)
0
Lo Charlio
2
«⚡Dani777⚡»™
2
ALGAME
0
sirkia
2
javitus
0
zTigeeR7
2
King
0
Saso
0
JK
2
ElTortas
0
xXNEXPERXx
2
sirkia
2
Lo Charlio
0